Vi har tre avdelinger

Åsen barnehage er en tre avdelings barnehage med tilsammen maksimalt 45 barn fordelt på 54 plasspoeng. Hvor mange barn pr. år variere på bakgrunn av alder på barna. Østavind 0-3 år, Nordavind og Sønnavind 2-6 år.

I samarbeid med hjemmet gir vi hvert barn omsorg, trygghet og trivsel. Vi ivaretar barns behov for lek, fremmer læring og danner grunnlag for allsidig utvikling. Dagene hos oss er allsidig og variert, tilpasset enkeltbarnet og gruppen som helhet. vi har en atmosfære preget av glede og humor.

Hos oss viser vi oppmerksomhet og åpenhet overfor det unike hos hver enkelt barn, i situasjoner og i gruppen. Omsorg, trygghet og trivsel skal prege alle situasjoner i hverdagen. alle barn skal oppleve å bli sett, forstått og respektert.

Leken har en sterk og sentral rolle i barnas hver hos oss. Å etablere vennskap er viktig for alle barn. vennskap som bidrar til samhold, trygghet, glede og utvikling. Vi ønkser å være en læringsarena for barn som bygger på vekselspill mellom formidling og barns egen aktivitet. Som barnehage har vi en helsefremmende og forebyggende funksjon. Vi har fokus på fyskisk aktivitet og sunne måltider. 

Vi er en barnehage som er trygg og utfordrende der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna må bli kjent med egne og andres følelser. Vi har fokus forebygging av krenkelse og mobbing.

Åsen barnehage skal bidra til at alle barn som går i vår barnehage , får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek.