Fagområdene med progresjonsplan.

Planen tar ikke utgangspunkt i alder, men i tre nivå vi mener bygger naturlig på hverandre og som alle barna går med ulik fart og spenst. På hvert nivå kan det befinne seg barn i ulik alder avhengig av det enkelte barns utvikling. Et barn kan også befinne seg på ulike nivå på ulike fagområder. Barn kan også befinne seg mellom nivåer, og vi vet da at gjentakelse tilført nye elementer har god læringseffekt. Vår oppgave er å finne barnets ståsted, og bygge videre på dette med den tilretteleggingen som nevnes, slik at hvert barn får “akkurat passe” utfordring og en god progresjon.

FAGOMRÅDER MED PROGRESJON (Utdrag fra årsplanen) 

Alle barn skal utvikle seg og lære å oppleve fremgang. Vi har som oppgave å skape varierte aktivitets- og læringsmuligheter, der vi bygger på barns interesser, gir varierte erfaringer og opplevelser. Fagområdene skal fremme trivsel, allsidig utvikling og helse, og skal sees i sammenheng og være en gjennomgående del av dagen.

 

Planen tar ikke utgangspunkt i alder, men i tre nivå vi mener bygger naturlig på hverandre og som alle barna går gjennom med ulik hastighet. På hvert nivå kan det befinne seg barn i ulik alder avhengig av det enkelte barns utvikling. Et barn kan også befinne seg på ulike nivå på ulike fagområder eller mellom nivåer. Vår oppgave er å finne barnets ståsted, og bygge videre på dette med den tilretteleggingen som nevnes, slik at hvert barn får “akkurat passe” utfordring og en god progresjon.

Det er et utvidet tilbud til de eldste barna, som bl.a rypejakt og tre overnattingsturer. Turene gir barna utfordringer som det å løsrive seg fra foreldre i en ny situasjon og det å ta vare på «meg og mitt». Dette bidrar til mestringsopplevelse og selvstendighet.

 

 

4.1 Kommunikasjon, språk og tekst

MÅL FOR PERSONALETS ARBEID

TILRETTELEGGING

Nivå 1

 

 • Tilstede på gulvet. Tolke, lytte og se barns signaler.
 • Bevisst kroppsspråket til barna, “se med det gode blikk”.
 • Vi bekrefter, benevner og gjentar ord riktig.
 • Fokus på “her og nå”, det nære.
 • Skaper språkstimulerende miljø i alle situasjoner.
 • Vi er delaktig i begynnende rollelek.
 • Vi blir kjent med enkle begreper som beskriver følelser.
 • Synliggjøre språklig og kulturelt mangfold representert i barnegruppen

 

 • Bruk av enkle rim, regler, sanger med utgangspunkt i det nære.
 • Stor bruk av visualisering.
 • Bruke korte setninger, få ord.
 • Bruke bilder og ordbildet av navn i samlingsstund, i garderoben, på kurver o.l.
 • Aktiv bruk av billedbøker.
 • Bruk av konkreter i fortellinger.
 • Innhente kunnskap om barns språkidentitet.

Nivå 2

 

 • Viser interesse for det barn utrykker og formidler.
 • Knytter muntlig og skriftlig språk sammen.
 • Tilrettelegger for lek med ord, lyder og bokstaver.
 • Vi bruker tid på muntlig formidling av historier og fortellinger
 • Vi legger til rette for og deltar i rollelek med fokus på at barna lærer seg lekekoder.
 • Vi er gode samtalepartnere i hverdagssituasjoner.
 • Fokus på begreper som beskriver tid, sted og rom.
 • Vi bruker språket aktivt til å snakke om, og å kjenne igjen følelser og begreper knyttet til det.
 • Bruke begynnende tekstskaping, for eksempel setter tekst på tegninger.
 • Oppmuntre barna til å skrive eget navn selv “herme skrive.”
 • Oppfordre til tegning og lekeskriving.
 • Rim, regler og sanger på ulike språk. Leke med språket.
 • Bildebøker med noe tekst. Høytlesning.
 • Eventyr med flanellograf
 • Bruker spill som stimulerer til lek med bokstaver og innlæring av begreper og preposisjoner.
 • Synliggjøring av språklig mangfold i barnegruppen gjennom tekst og skriftspråket.
 • Bruk av muntlig fortelling.
 • Bruk av tullefortellinger og tullesanger.

 

Nivå 3

 

 • Vi er oppmerksom på hvordan språket brukes til å konstruere lek, og deltar aktivt for å stimulere dette dersom det er nødvendig.
 • Være støttende og undrende sammen med barna i forhold til lek med tallsiffer, bokstaver og lesning.
 • Legger til rette for mye samtale med et utvidet fokus på det mellommenneskelige.
 • Tid til “den gode samtalen”.
 • Barna får en bevissthet i forhold til at det finnes ulike språk
 • Gi rom for rolleleken.
 • Oppfordre til å skrive eget navn der det er naturlig.
 • Lekeskriving, avskriving.
 • Høytlesning, fortellinger, gjenfortelling, dramatisering.
 • Tekstskaping, fridikting
 • Vitser, gåter og rim.
 • Synge sanger på ulike språk og engelsk.
 • Telle på ulike språk og bla.  engelsk.

 

 

 

4.2 Kropp, bevegelse, mat og helse

MÅL FOR PERSONALETS ARBEID

TILRETTELEGGING

Nivå 1

 

 • Tilrettelegger for å gi barna et godt grunnlag for grunnleggende motoriske ferdigheter.
 • Gi god plass for “tumlelek”.
 • Organiserer hverdagen slik at det blir en god veksling mellom aktivitet og ro.
 • Fokus på kosthold i en hyggelig atmosfære.
 • Skape gode og sunne vaner.
 • Bli kjent med kroppen sin.
 • Anerkjenne barnas mestring.

 

 • Et fysisk miljø med boltreplass.
 • Mye utelek med allsidige motoriske utfordringer.
 • Vognbarn sover ute.
 • Gode rutiner i stellesituasjon og påkledning, barna delaktige.
 • Gode rammer med måltidet. Vi sitter alle ned, en start og en slutt, rom for samtale.
 • Varierte kroppslige leker og sanseopplevelser.
 • Vise glede og oppmuntre barna når de opplever mestring.

 

 

Nivå 2

 

 • Barna skal få styrket og utviklet motoriske ferdigheter slik at de får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring.
 • Vi bruker uterommet og skogen som utvikling og læringsarena.
 • Barna skal få varierte opplevelser, og voksne skal motivere og delta i lek.
 • Vi bytter skisko med glede, og lar skiaktiviteten blomstre!
 • Legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede og gode og sunne matvaner.
 • Fokus på sunt kosthold, og få grunnleggende forståelse om at sunn mat bidrar til god helse i en hyggelig atmosfære.
 • Fokus på hygiene og renslighet.
 • Legger til rette for selvstendighetstrening (toalett, håndvask, på/avkledning)
 • Bli kjent med kroppen sin og utvikle bevissthet om egne og andres grenser. Bli kjent med egen følelse.
 • Bli bevisst og få forståelse for gode og dårlige hemmeligheter.
 • Mye utelek, tilrettelegging for motoriske utfordringer på uteområdet.
 • Turer i skogen gjennom alle årstider.
 • Vi oppfordrer foreldre til å ta med skiutstyr slik at det er tilgjengelig i hverdagen.
 • Finmotorisk trening: tegning, klipping, perling osv.
 • Voksne er aktive og tilstedeværende, støtter og utfordrer barn til variert kroppslek. Bruke aktivitetskort og plakater i hverdagen.
 • Stimulere til rollelek ute.
 • Håndvask og toalett trening.
 • Gode rammer rundt alle måltidene, Vi sitter alle ned, smøre selv, sende, hjelper hverandre og kommunisere rundt bordet.
 • Måltidene består av et variert påleggsutvalg og tilgang på frukt og grønt. Lavt sukkerinnhold i fokus.
 • Barna deltar i matlaging.
 • Gode rammer i på/ av kledningssituasjonene. (ikke for mange av gangen, støtte til å holde fokus o.l.) Legger fram klær og bidrar støttende i på/av kledningen.
 • Legge til rette for sanseopplevelser, samtaler rundt tema kroppen, følelser og egne og andres grenser. Bruke bøker, spill og film.

Nivå 3

 

 • Tilrettelegger for å styrke og utvikle motoriske ferdigheter slik at barna får en positiv selvoppfatning gjennom egen mestring.
 • Bevisst egne holdninger i forhold til egen og andres kropp.
 • Gi barna tid og rom for selvstendighet. Vi forventer at barna kler av og på seg selv, og tilrettelegger for det i garderoben med hensyn til klesmengde i kurvene og tidsbruk.

 

 

 • Lengere turer bort fra barnehagen.
 • Aktiv bruk av fotballbanen, skiløypa og skøytebanen i nærområdet.
 • Delta på toppturer og byløyperennet i regi av Alta kommune.
 • Større fokus på varierte finmotoriske utfordringer.
 • Legge til rette for klatring og balanseøvelser.
 • Regelleker.
 • Få ansvar for seg og sitt og få tingene på sin plass.
 • Bruk av egen sekk med mat og drikke på turer

  

 

 

 

4.3 Kunst, kultur og kreativitet

MÅL FOR PERSONALETS ARBEID

TILRETTELEGGING

Nivå 1

 

 • Introduserer ulike formingsteknikker.
 • Mest fokus på den taktile sansen.
 • Fokus på prosess og skaperglede.
 • Bruke sang, musikk, dans og drama som ingrediens i hverdagen.
 • Voksne verdsetter barnekulturens egenverdi.
 • Finger maling, lekedeig, tegning med store ark og fargestifter, store perler osv.
 • Spontansang
 • Sang
 • Felles sangsamling hver uke.
 • Bruke kroppen som rytmeinstrument.
 • Hermelek, ta vare på barnas initiativ.

 

Nivå 2

 

 • Vi legger til rette for at barna får prøve ut ulike formingsteknikker. Vi møter barna der de er og prøver å utnytte deres interesse felt/fokus. Møte deres skaperglede.
 • Vi presenterer ulike kultur utrykk for barna
 • Vi ivaretar barnekulturen, og lar den blomstre!
 • Vi tilrettelegger for at barna opplever gleden ved sang, musikk og bevegelse
 • Vi bearbeider inntrykk og følelser gjennom kunst, kultur og estetikk i skapende virksomhet inne og ute.
 • Vi synliggjør det kulturelle mangfoldet i barnehagen.
 • Har ulike materiell tilgjengelig som barna har tilgang til.
 • Bruk av ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til estetiske uttrykk inne og ute.
 • Stimulere til rollelek gjennom å dramatisere.
 • Kirkebesøk i forbindelse med jul, deltar i «Miljøuka» og markerer «Alta i vinterfest» og andre kulturelle arrangement.
 • Voksne som tørr å slippe seg løs og er igangsetter, og som gir barna rom og gehør.
 • Bruker sang, musikk og drama aktivt i samlinger og spontant.
 • Si “ja” til barnas initiativ til bruk av musikk og møter barnas musikkønsker.
 • Samtale med barn om deres estetiske uttrykk.

 

Nivå 3

 

 • Vi gir trygge rammer slik at barna tør uttrykke seg kreativt alene eller i liten gruppe.
 • Synliggjøre samfunnsutvikling fra «gamle dager» og frem til nå.

 

 

 • Bruk av mer avanserte kreative teknikker: brodere, veve, fingerhekle, sage, snekre osv.
 • Oppfordre barna til å vise sitt “produkt” for andre. Det være seg sang, dans, tegning mm.
 • Arrangere gammeldagsuke og gammeldagskafe.
 • Bruk av digitale verktøy for å stimulere barns nysgjerrighet og kreativitet.

 

 

 

4.4 Natur, miljø, teknologi

MÅL FOR PERSONALETS ARBEID

TILRETTELEGGING

Nivå 1.

 

 • Vi stimulerer til å bruke sansene og tar utgangspunkt i barnas nysgjerrighet.
 • Vi opplever verden sammen med barna
 • Vi har fokus på den gode førstegangsopplevelsen
 • Oppleve, erfare og få kjennskap til naturkreftene ved å være ute i all slags vær.
 • Læring gjennom erfaring og opplevelser. Sanse (se, ta på, lukte)

Nivå 2.

 

 • Vi inkluderer friluftsaktiviteter og utelek i barnehagens hverdagsliv.
 • Vi gir erfaring og kunnskaper om års syklus og samspillet i naturen.
 • Få kunnskap om dyr og dyreliv og det gjensidige avhengighetsforholdet mellom alt liv på jord.
 • Vi stimulerer til undring over naturens syklus.
 • Utvikle respekt og begynnende forståelse for hvordan vi kan ta vare på naturen.
 • Mye utetid i løpet av dagen.
 • Ukentlige turer i skogen gjennom alle årstider.
 • Læring gjennom formidling, erfaring og opplevelser.
 • Vi har oppslagsverk, plansjer og utstyr til forskning tilgjengelig.
 • Plukke søppel i nærmiljøet, fokus på å rydde etter oss når vi er på turer.
 • Bevissthet i forhold til å minske bruken av plast og papir i hverdagen.

Nivå 3

 

 • Vi skal utforske og eksperimenter med teknologi og naturfenomener.
 • Vi får kjennskap til menneskets livssyklus.

 

 • Snø –is- vann
 • Lyskilder
 • Himmelfenomener
 • Samtaler om kroppen og hvordan liv blir til.
 • Livet og døden.

 

 

 

 

4.5 Etikk, religion og filosofi

MÅL FOR PERSONALETS ARBEID

TILRETTELEGGING

Nivå 1.

 

 • Vi har kunnskap og kompetanse og de ulike barnas religiøse livssyn og kulturelle bakgrunn.
 • Vi er gode rollemodeller. Viser alternative handlingsmåter.
 • Vi har respekt for barnets identitet og personlighet,
 • Vi hjelper barna å identifisere egne og andres følelser.
 • Sikre god dialog med foreldre. Overføre kunnskap fra foreldre til barnehagen gjennom start- og foreldresamtaler.
 • Vi er på gulvet sammen med barna, tilstedeværelse når noe skjer.
 • Barna blir kjent med egne følelsesmønster.

Nivå 2.

 

 • Vi skaper tid og rom for samtale.
 • Vi hjelper barna å identifisere egne og andres følelser, og handle etter det.
 • Vi er støttespillere og aktive medhjelpere i konfliktløsning.
 • Vi er tydelige voksne i forhold til samfunnets normer og regler for hva som er rett og galt.
 • Kompetente og ansvarsfulle voksne som handler som en naturlig konsekvens av kunnskap.
 • Gi barna kjennskap til kristne høytider og andre religioner og livssyn representert i barnegruppen.
 • Fokus på den gode samtalen. Undre seg over livet og hverdagens opplevelser og utfordringer.
 • Vi jobber med tema vennskap.
 • Erfare at egne valg og handlinger kan påvirke situasjoner.
 • Markere ulike høytider representert i barnegruppen gjennom formidling og konkreter.

 

 

 

Nivå 3

 

 • Vi er beviste rollemodeller når det gjelder annerkjennelse og respekt.
 • Vi stimulerer til refleksjon rundt vennskap, og det å være en god venn.
 • Vi er tilstede i barns undring.
 • Vi skal utvikle barnas toleranse, interesse og respekt for hverandre.
 • Oppleve tillitt gjennom større grad av ansvar.
 • Barn og voksne som reflekterer over egne handlinger og handlingsalternativ. Gi barna språklige verktøy.
 • Samtale i fredstid
 • Bruke samtalen til refleksjon rundt egne erfaringer og sette seg inn i andres ståsted.
 • Reflektere over de store spørsmål ut fra barnas initiativ. Reflektere over ulikheter.

 

4.6 Nærmiljø og samfunn

MÅL FOR PERSONALETS ARBEID

TILRETTELEGGING

Nivå 1.

 

·       Vi lar barna få erfare at de har medbestemmelse på sin hverdag i barnehagen.

·       Vi skaper omsorg, trygghet og trivsel i barnets møte med barnehagen.

·       Vi blir etter hvert kjent med nærmiljøet rett utenfor porten.

·       Erfare at alle har like muligheter til deltakelse.

·       Gi gode førstehåndserfaringer knyttet til lokalkultur og tradisjoner.

·       Begynnende kjennskap til samisk kultur.

·       Personalet er tilstedeværende og iakttar barnas kroppsspråk og handler etter dette.

·       Vi lager hus til alle barna, der vi gjennom bilder blir kjent med hver enkelt og sine nærmeste.

·       Øve på turtaking. 

·       Turer i nærmiljøet.

·       Bruke konkreter og samtale.

 

 

 

 

Nivå 2.

 

 • Introduserer barna for nærmiljøet
 • Vi lar barna få erfare at de har medbestemmelse på sin hverdag i barnehagen.
 • Bli kjent med samisk kultur.

 

 

 • Bruker skogen og nærmiljøet aktivt i hverdagen.
 • Turer i nærmiljøet og sentral Alta.
 • Egen deltakelse på kulturarrangement i Alta.
 • Presentere barna for flere valg, og la de få erfare at de valgene de tar kan ha betydning for dem selv og fellesskapet.
 • Erfare at flertall kan overprøve den enkeltes ønsker.
 • Bruke samtalen aktivt i medbestemmelsen.
 • Praktisere turtaking, det å vente på tur.
 • Markering av samefolkets dag og samiske tradisjoner, kunst og kultur og mattradisjoner.

Nivå 3

 

 • Utvidet tilbud til de aller eldste. Løsrivelse fra det trygge faste, i tett samspill med venner og nære voksne fra barnehagen.
 • Arrangere overnattingsturer og rypejakt for de eldste.
 • Gi barna begynnende kjennskap til betydningen av menneskerettigheter, FN`s barnekonvensjon.
 • De eldste barna overnatter på hytte eller i lavvo, og er borte godt over ett døgn fra foreldre.
 • Forarbeid og etterarbeid i forhold til jakt.
 • Samtale og prosjektarbeid knyttet til tema «meg selv» eller FN- dagen.

 

 

4.7 Antall rom og form

MÅL FOR PERSONALETS ARBEID

TILRETTELEGGING

Nivå 1.

 

 • Vi støtter opp om barnets begynnende matematiske utvikling med utgangspunkt i barnets interesser og uttrykksformer.
 • Vi tar utgangspunkt i barnet og dets opplevelse av seg selv i gruppa, i barnehagen og i den verden de til nå har fått erfare.
 • Vi er bevist egen begrepsbruk, og introduserer barna for antall, liten –stor, ulike former og sortering.
 • Vi bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse.
 • Lek med tall, introdusere 1-10.
 • Telle på oss selv. Fingre, øyne, munn osv, og barn i gruppa.
 • Knytte tellingen og begrepsbruken til kjente konkreter, bruke eventyr og dramatisering.
 • Telleleker.
 • Lek med former, puttekasser og puslespill.
 • Sortering av leker.
 • Faste plasser til ulike ting.
 • Være gode språkmodeller.

Nivå 2.

 

 • Vi undersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer.
 • Vi undrer oss og resonerer sammen med barna om likheter, ulikheter, størrelser, antall og form.
 • Vi støtter opp under barnas nysgjerrighet og matematikkglede.
 • Vi er bevist barnas begynnende forståelse av sammenhengen mellom tallmengde og telling.
 • Vi er bevist på å ha utforskende lekemateriell tilgjengelig.
 • Vi må inspirere til matematisk tenkning og utdypende samtaler.
 • Vi bruker naturen aktivt til å undre oss sammen med barna i forhold til matematiske sammenhenger.

 

 

 • Tilrettelegger og veileder barna på vei mot en løsning.
 • Lek med former. Tegner, benevner og bruker former i hverdagslivet og i samlinger.
 • Konstruksjonslek
 • Spill med fokus på læring av tall og matematiske begreper.
 • Kalender med dato og ukedager.
 • Bruke ordenstall
 • Sansing og bevisstgjøring på det fysiske miljøet.
 • Bruk av digitale verktøy, naturmaterialer, leker og utstyr som skaper matematikkglede og forståelse.

 

 

 

 

Nivå 3

 

 • Vi legger til rette for aktiviteter som styrker og videreutvikler barnas forståelse for sammenhengen mellom tall og mengde
 • Vi stimulerer og støtter barns evne og utholdenhet i problemløsning.
 • Introdusere det “å legge til” og “trekke fra”
 • Dompappene arrangerer og organiserer gammeldagskafe.
 • Samtale, veiledning og oppmuntring i problemløsningsfasen.